Cookiebeleid

Dsign Squad maakt gebruik van cookies en overige technieken zoals JavaScript en Tracking pixels. Wij willen jouw privacy waarborgen én de gebruiksvriendelijkheid van je bezoek(en) aan onze website verbeteren, daarom vinden wij het belangrijk dat je weet hoe en waarom wij cookies gebruiken. Hieronder geven wij informatie over het gebruik van deze technieken.

Wat zijn cookies?

Cookies zijn kleine, eenvoudige tekstbestandjes die jouw computer of mobiele apparaat opslaat wanneer je onze website bezoekt

Wat zijn de overige technieken?

JavaScript en tracking pixels zijn standaard internettechnieken die er samen met cookies voor zorgen dat een systeem informatie kan verzamelen (JavaScripts), deze in kleine, eenvoudige tekstbestandjes kan opslaan (cookies) en vervolgens kan versturen.

Cookies en overige technieken worden gebruikt bij vrijwel alle bestaande websites.

Door gebruik te maken van cookies en andere technieken zorgen wij er bijvoorbeeld voor dat:

 • Het surfen op onze website leuker en makkelijker voor je wordt;
 • We kunnen meten hoe onze website wordt gebruikt en waar we deze nog kunnen verbeteren;
 • We kunnen herkennen welk apparaat (mobiel, tablet of desktop) je gebruikt als je bij ons op bezoek bent.

Cookies van derden

Via onze website worden ook cookies van derden geplaatst en maken wij gebruik van cookies van derden. Dit gebeurt altijd volledig anoniem. Op het gebruik van cookies door andere bedrijven is het privacy- en cookiebeleid van het desbetreffende bedrijf van toepassing.

Welke cookies gebruiken wij? In het kort:

1. Functionele cookies of noodzakelijke cookies

Functionele cookies zorgen ervoor dat onze website naar behoren functioneert.

2. Analytische cookies

Met analytische cookies verzamelen wij met behulp van derden statistieken over het gebruik van onze website door de gebruikers. Deze statistieken geven ons onder meer inzicht in hoe vaak we worden bezocht en waar we onze website kunnen verbeteren. Op deze manier zorgen wij ervoor dat de ervaring met onze website voortdurend geoptimaliseerd wordt. Voor deze statistieken gebruiken wij o.a. Google Analytics en Hotjar. Jouw IP adres wordt altijd eerst anoniem gemaakt voordat de statistieken worden opgeslagen.

3. Marketing cookies (cookies van derde partij)

Tot slot plaatsen wij marketing-cookies die jouw surfgedrag bijhouden. Ook cookies uit embedded content afkomstig van social media sites zoals Facebook, YouTube, LinkedIn, Twitter vallen onder deze categorie.

Op websites van derden kun je advertenties van Dsign Squad tegen komen. Om deze promoties en advertenties relevant te houden maken wij gebruik van cookies. De advertentiecookies maken het mogelijk dat:

 • We kunnen bijhouden welke advertenties je al hebt gezien;
 • We kunnen bijhouden hoe vaak je een advertentie al hebt gezien;
 • We kunnen voorkomen dat je steeds dezelfde te zien krijgt;
 • We kunnen bijhouden of je op de advertenties klikt.

Voor de cookies die deze partijen voor advertentiedoeleinden plaatsen, verwijzen wij je naar de verklaringen op de websites van deze partijen. Omdat de verklaringen regelmatig kunnen wijzigen, raden wij je aan deze privacy- en cookieverklaringen regelmatig te raadplegen. De volgende partijen plaatsen op onze website cookies:

Browserinstellingen

Als je niet wilt dat websites cookies op jouw computer kunnen opslaan, pas dan je browserinstellingen aan. Je krijgt dan een waarschuwing voordat er cookies worden geplaatst. Je kunt je instellingen ook dusdanig aanpassen dat je browser alle cookies of alleen de cookies van derde partijen weigert. Je kunt cookies die al geplaatst zijn verwijderen. Let erop dat je de instellingen apart voor elke browser, apparaat en computer die je gebruikt moet aanpassen. Wij willen je erop attenderen dat als je geen gebruik wilt maken van cookies, wij helaas niet kunnen garanderen dat onze website goed werkt. Het kan zijn dat enkele functies van de website verloren gaan of dat je bepaalde pagina’s zelfs helemaal niet meer kunt zien. Daarnaast betekent het weigeren van cookies ook niet dat je geen advertenties meer te zien krijgt. De advertenties zijn dan alleen niet meer aangepast aan jouw interesses en worden vaker herhaald. Hoe je je instellingen kunt aanpassen, verschilt per browser. Klik op één van de onderstaande iconen om direct naar de handleiding van je browser te gaan of raadpleeg indien nodig de helpfunctie van je browser.

Wil je cookies van specifieke partijen uitzetten, dan kan dat via www.youronlinechoices.com.

Cookies verwijderen

Mocht je cookies willen verwijderen, dan kun je o.a. dit artikel bekijken voor uitleg hierover.

Het privacybeleid van Dsign Squad

Met het gebruik van sommige cookies worden ook persoonsgegevens verwerkt zoals je hierboven hebt kunnen lezen. In onze privacyverklaring vind je meer informatie over hoe Dsign Squad met jouw gegevens omgaat.

Dit cookiebeleid is laatst gewijzigd op 19 november 2020.


Cookie Policy

Dsign Squad uses cookies and other technologies such as JavaScript and Tracking pixels. We want to guarantee your privacy and improve the user-friendliness of your visit(s) to our website, which is why we think it is important that you know how and why we use cookies. Below we provide information about the use of these techniques.

What are cookies?

Cookies are small, simple text files that your computer or mobile device stores when you visit our website

What are the other techniques?

JavaScript and tracking pixels are standard internet technologies that, together with cookies, ensure that a system can collect information (JavaScripts), store it in small, simple text files (cookies) and then send it.

Cookies and other techniques are used on almost all existing websites.

By using cookies and other techniques, we ensure, for example, that:

 • Browsing our website becomes more fun and easier for you;
 • We can measure how our website is used and where we can improve it;
 • We can recognize which device (mobile, tablet or desktop) you use when you visit us.

Third party cookies

Third-party cookies are also placed via our website and we use third-party cookies. This is always done completely anonymously. The use of cookies by other companies is subject to the privacy and cookie policy of the relevant company.

Which cookies do we use? In short:

1. Functional cookies or necessary cookies

Functional cookies ensure that our website functions properly.

2. Analytical cookies

With analytical cookies we collect statistics about the use of our website by users with the help of third parties. These statistics give us insight into, among other things, how often we are visited and where we can improve our website. In this way we ensure that the experience with our website is continuously optimized. We use Google Analytics and Hotjar for these statistics. Your IP address is always anonymized before the statistics are stored.

3. Marketing cookies (third party cookies)

Finally, we place marketing cookies that track your surfing behavior. Cookies from embedded content from social media sites such as Facebook, YouTube, LinkedIn, Twitter also fall under this category.

You may encounter Design Squad advertisements on third-party websites. We use cookies to keep these promotions and advertisements relevant. The advertising cookies make it possible that:

 • We can keep track of which advertisements you have already seen;
 • We can keep track of how many times you have seen an advertisement;
 • We can prevent you from seeing the same thing over and over again;
 • We can track whether you click on the advertisements.

For the cookies that these parties place for advertising purposes, we refer you to the statements on the websites of these parties. Because the statements can change regularly, we recommend that you consult these privacy and cookie statements regularly. The following parties place cookies on our website:

Browser settings

If you do not want websites to store cookies on your computer, adjust your browser settings. You will then receive a warning before cookies are placed. You can also adjust your settings so that your browser refuses all cookies or only cookies from third parties. You can delete cookies that have already been placed. Please note that you must adjust the settings separately for each browser, device and computer you use. We would like to point out that if you do not want to use cookies, we unfortunately cannot guarantee that our website will work properly. It may be that some functions of the website are lost or that you can no longer see certain pages at all. In addition, refusing cookies does not mean that you will no longer see advertisements. The advertisements are then no longer adapted to your interests and are repeated more often. How you can adjust your settings varies per browser. Click on one of the icons below to go directly to your browser’s manual or, if necessary, consult your browser’s help function.

If you want to disable cookies from specific parties, you can do so via www.youronlinechoices.com.

Delete cookies

If you want to delete cookies, you can, among other things, view thisarticle for an explanation about this.

Dsign Squad’s privacy policy

The use of some cookies also processes personal data, as you have read above. In our privacy statement you will find more information about how Dsign Squad handles your data.

This cookie policy was last modified on November 19, 2020.